7. mateřská škola, Plzeň

Kralovická 35, příspěvková organizace

Naše motto: Pomůžem ti, človíčku,
najít svoji cestičku.

Vnitřní řád školního stravování

7. mateřská škola Plzeň, Kralovická 35, příspěvková organizace


VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY – stravování


1. Oblast stravování vede Lucie Lexová, vedoucí školního stravování
    7. mateřské školy Plzeň, Kralovická 35, příspěvková organizace / dále jen 7. MŠ/

Pracovní týden vedoucí školního stravování:                                                                      

PO                    7.00 – 15.30h 
ÚT,ST,ČT        6.30 – 15.00h 
PÁ                     6.00 – 14.30h

Kancelář je umístěna v hospodářské budově 7. MŠ, Kralovické ulici 35
/ vchod ze dvora MŠ /.
Mobil………..725 158 365

Otázky týkající se stravování projednává rodič s vedoucí školního stravování.


2. Provoz ŠJ se řídí vyhláškou č. 107/2005 Sb. o školním stravování, finančními normativy, metodikou spotřebního koše, školským zákonem 561/2004, zákonem o ochraně veřejného zdraví 258/2000 Sb., vyhláškou 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích a zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, nařízením vlády ES 852/2004 o hygieně potravin, zákonem o odpadech 185/2001 Sb., vypracovanou příručkou systémových kritických bodů HACCP.

3. Školní jídelna je součástí mateřské školy. Zajišťuje pro přítomné děti přesnídávku, oběd, svačinu a pitný režim. První den neplánované nepřítomnosti strávníka ve škole nebo školském zařízení se považuje za pobyt ve škole nebo školském zařízení.

 

 

4. Každé dítě, které se přihlašuje do 7. MŠ, musí mít řádně vyplněnou přihlášku ke stravování, která je součástí dokumentů školní jídelny. V případě zdravotních
problémů dítěte – / zákaz určitého druhu pokrmu /, je nutné předem informovat třídní učitelku / evidenční list dítěte, osobně …/ a vedoucí školního stravování / přihláška ke stravování, osobně …/ a tyto výjimky budou respektovány.

5. Jídelní lístek je vyvěšen na informační nástěnce každé třídy a na webových stránkách školy.

6. Vstup do prostor školní jídelny je povolen pouze pracovnicím jídelny s platným zdravotním průkazem, vedoucí školní jídelny, ředitelce školy. V případě kontroly i příslušným kontrolním orgánům. Rodičům, rodinným příslušníkům a ostatním zaměstnancům školy z hygienických a bezpečnostních důvodů povolen není. Do prostor školy je zakázáno nosit jakékoliv jídlo bez předchozí domluvy s vedením školy.

 7. Finanční norma stravy 7. MŠ a úplata za školní stravování je stanovena v souladu s § 5 vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů.

Úplata je dána výší finančního normativu v rámci finančních limitů.

Finanční norma stravného na dítě a den byla stanovena ředitelkou školy takto :

Věková skupina strávníků 3-6 let věku      44,- Kč na dítě a den:
- přesnídávka..............10,- Kč
- oběd …………… … 21,- Kč
- svačinka …………. .. 9,- Kč
- pitný režim ………..... 4,- Kč
------------------------------------------------------------

Věková skupina strávníků 7 let věku         47,- Kč na dítě a den :
- přesnídávka ……....12,- Kč
- oběd …………….. . 24,- Kč
- svačinka…………   10,- Kč
- pitný režim...………   4,- Kč

Ceny aktualizovány k 1. 9. 2022.

Do věkové skupiny - 7let věku, jsou zařazeni strávníci na dobu školního roku, ve kterém dovrší 7 let věku /školní rok 01. 09. - 31. 08. vč./

8. Formy provádění úplaty za stravování:

Všechny způsoby plateb je nutné projednat s vedoucí školního stravování nejpozději v den nástupu dítěte do mateřské školy.

· Převodem z BÚ – trvalý příkaz – platba 1000,- Kč za daný měsíc.
Vyúčtování se provádí během měsíce července, srpna. Je povinností zákonných zástupců nahlásit vedoucí školního stravování název a číslo účtu plátce.

· Inkasní platba – je nutné zajistit souhlas s inkasem v peněžním ústavu.
První platbu – zálohu 1000,- Kč do 15. září jednorázově převede na účet školní jídelny zákonný zástupce, další platbou se hradí předchozí měsíc dle skutečné docházky dítěte a je provedena VŠJ. Vyúčtování se provádí v měsíci červenci, srpna.

Hotovostní platba pouze ve velmi vyjímečném případě
První platbu – zálohu 1000,- Kč do 15. září zaplatí zákonný zástupce v kanceláři VŠJ, další platby hradí dle skutečné docházky dítěte zákonný zástupce v kanceláři VŠJ do 15. dne měsíce následujícího. Vyúčtování se provádí v měsíci červenci, srpnu.

Termíny plateb je nutné dodržovat.

Na konci každého školního roku je nejpozději do konce srpna provedeno vyúčtování stravy. Období školního roku ve stravování se v tomto případě rozumí září – červen.

V případě vyúčtování stravy při placení v HOTOVOSTI při běžném školním roce, tj. září – červen, je částka vyplácena POUZE osobně zákonnému zástupci dítěte, a to vedoucí školní jídelny. Tyto prostředky nebudou vypláceny žádným jiným způsobem (např. na účet, poštovní poukázkou atd.)

Z důvodu vyúčtování stravného je potřeba na začátku nového školního roku zaplatit zálohu 1000,-- Kč. Týká se inkasní a hotovostní platby.

Prázdninový provoz je evidován zvlášť a placen pouze v hotovosti.

Je povinností zákonných zástupců hlásit vedoucí školního stravování veškeré změny, které se týkají úhrady plateb za stravování / změny čísla účtu, bydliště, apod…/

9. Všichni zákonní zástupci jsou povinni zajistit úplatu za stravování nejpozději do
15. dne v měsíci.


Při opakovaném nebo dlouhodobém porušování úplaty za stravu může ředitelka školy,
/ po předchozím písemném upozornění zákonnému zástupci dítěte/ rozhodnout o ukončení docházky dítěte,
v souladu s § 35 odst. 1 písm. d) zákona 561/2004 Sb., o předškolním , základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon ).

Vnitřní řád školního stravování je veřejným materiálem pro všechny zákonné zástupce
a zaměstnance školy včetně odloučeného pracoviště Žlutická 2, Plzeň

 

V Plzni 1. 9. 2022

Vypracovala : Bc. Martina Přindová                             spolupracovala: Lucie Lexová 
                          ředitelka školy                                       vedoucí školního stravování

Aktuality

Zápisy do MŠ na šk. rok 2022/23 - Aktualizováno 19. 4. 2022

7. 3. 2022

Vážení rodiče,základní informace o zápisech do MŠ na školní rok 2022/23 najdete na adrese mszapis.plzen.euSběr žádostí k předškolnímu vzdělávání do MŠ proběhne ve dnech 4.… více...

Rozpočet 7. MŠ pro rok 2022 střednědobý výhled do roku 25

3. 1. 2022

Rozpočet 2022 a výhled do r. 2025 ZDE více...

VÁNOČNÍ PŘÁNÍ

15. 12. 2021

Milí rodiče,dovolte nám poděkovat za vaši celoroční spolupráci, které si moc vážíme. Protože v této náročné době nemohou proběhnout naše tradiční vánoční setkání,… více...

Archiv aktualit

Naše třídy

Třída Berušky Třída Draci Třída Ferdové Třída Kuřátka Třída Medvědi Třída Koťata Třída Myšky Třída Sluníčka Třída Štěňata Třída Žabky

Kontakt: 7. mateřská škola Plzeň, Kralovická 35, 323 00 Plzeň   |   mobil: 724 156 026   |   IČ: 70941238

2022 © 7. MŠ Plzeň   |   Prohlášení o přístupnosti   |   design by SITMP