7. mateřská škola, Plzeň

Kralovická 35, příspěvková organizace

Naše motto: Pomůžem ti, človíčku,
najít svoji cestičku.

Vnitřní řád školního stravování

7. mateřská škola Plzeň, Kralovická 35, příspěvková organizace


VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY – stravování


1. Oblast stravování vede Lucie Lexová, vedoucí školního stravování
7. mateřské školy Plzeň, Kralovická 35, příspěvková organizace / dále jen 7. MŠ/


Pracovní týden vedoucí školního stravování : PO 7.00 – 15.30h 
                                                                              ÚT,ST,ČT 6.30 – 15.00h 
                                                                              PÁ 6.00 – 14.30h

Kancelář je umístěna v hospodářské budově 7. MŠ, Kralovické ulici 35
/ vchod ze dvora MŠ /.
Mobil………..725 158 365
Otázky týkající se stravování projednává rodič s vedoucí školního stravování.


2. Provoz ŠJ se řídí vyhláškou č. 107/2005 Sb. o školním stravování, finančními normativy, metodikou spotřebního koše, školským zákonem 561/2004, zákonem o ochraně veřejného zdraví 258/2000 Sb., vyhláškou 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích a zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, nařízením vlády ES 852/2004 o hygieně potravin, zákonem o odpadech 185/2001 Sb., vypracovanou příručkou systémových kritických bodů HACCP.

3. Školní jídelna je součástí mateřské školy. Zajišťuje pro přítomné děti přesnídávku, oběd, svačinu a pitný režim.

4. Každé dítě, které se přihlašuje do 7. MŠ, musí mít řádně vyplněnou přihlášku ke stravování, která je součástí dokumentů školní jídelny. V případě zdravotních
problémů dítěte – / zákaz určitého druhu pokrmu /, je nutné předem informovat třídní učitelku / evidenční list dítěte, osobně …/ a vedoucí školního stravování / přihláška ke stravování, osobně …/ a tyto výjimky budou respektovány.

5. Jídelní lístek je vyvěšen na informační nástěnce každé třídy a na webových stránkách školy.

6. Vstup do prostor školní jídelny je povolen pouze pracovnicím jídelny s platným zdravotním průkazem, vedoucí školní jídelny, ředitelce školy. V případě kontroly i příslušným kontrolním orgánům. Rodičům, rodinným příslušníkům a ostatním zaměstnancům školy z hygienických a bezpečnostních důvodů povolen není. Do prostor školy je zakázáno nosit jakékoliv jídlo bez předchozí domluvy s vedením školy.

 7. Finanční norma stravy 7. MŠ a úplata za školní stravování je stanovena v souladu s § 5 vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů.

Úplata je dána výší finančního normativu v rámci finančních limitů.

Finanční norma stravného na dítě a den byla stanovena ředitelkou školy takto :


Věková skupina strávníků 3-6 let věku …39,- Kč na dítě a den:
- přesnídávka..............9,- Kč
- oběd …………… …19,- Kč
- svačinka …………. ..7,- Kč
- pitný režim ………....4,- Kč
------------------------------------------------------------

Věková skupina strávníků 7 let věku …….45,- Kč na dítě a den :
- přesnídávka ……....13,- Kč
- oběd …………….. . 22,- Kč
- svačinka………… ..10,- Kč
---------------------------------------------------------------

Pitný režim pro děti věkové skupiny 7 let je rozpočítán do jednotlivých složek stravy.

Do věkové skupiny - 7let věku, jsou zařazeni strávníci na dobu školního roku, ve kterém dovrší 7 let věku /školní rok 01. 09. - 31. 08. vč./

8. Formy provádění úplaty za stravování:

Všechny způsoby plateb je nutné projednat s vedoucí školního stravování nej-
později v den nástupu dítěte do mateřské školy.

· Převodem z BÚ – trvalý příkaz – platba 1000,- Kč za daný měsíc.
Vyúčtování se provádí během měsíce července, srpna. Je povinností zákonných zástupců nahlásit vedoucí školního stravování název a číslo účtu plátce.

· Inkasní platba – je nutné zajistit souhlas s inkasem v peněžním ústavu.
První platbu – zálohu 1000,- Kč do 15. září jednorázově převede na účet školní jídelny zákonný zástupce, další platbou se hradí předchozí měsíc dle skutečné docházky dítěte a je provedena VŠJ. Vyúčtování se provádí v měsíci červenci, srpna.

Hotovostní platba pouze ve velmi vyjímečném případě
První platbu – zálohu 1000,- Kč do 15. září zaplatí zákonný zástupce v kanceláři VŠJ, další platby hradí dle skutečné docházky dítěte zákonný zástupce v kanceláři VŠJ do 15. dne měsíce následujícího. Vyúčtování se provádí v měsíci červenci, srpnu.

Termíny plateb je nutné dodržovat.

Na konci každého školního roku je nejpozději do konce srpna provedeno vyúčtování stravy. Období školního roku ve stravování se v tomto případě rozumí září – červen.

V případě vyúčtování stravy při placení v HOTOVOSTI při běžném školním roce, tj. září – červen, je částka vyplácena POUZE osobně zákonnému zástupci dítěte, a to vedoucí školní jídelny. Tyto prostředky nebudou vypláceny žádným jiným způsobem (např. na účet, poštovní poukázkou atd.)

Z důvodu vyúčtování stravného je potřeba na začátku nového školního roku zaplatit zálohu 1000,-- Kč. Týká se inkasní a hotovostní platby.

Prázdninový provoz je evidován zvlášť a placen pouze v hotovosti.

Je povinností zákonných zástupců hlásit vedoucí školního stravování veškeré změny, které se týkají úhrady plateb za stravování / změny čísla účtu, bydliště, apod…/

9. Všichni zákonní zástupci jsou povinni zajistit úplatu za stravování nejpozději do
15. dne v měsíci.


Při opakovaném nebo dlouhodobém porušování úplaty za stravu může ředitelka školy,
/ po předchozím písemném upozornění zákonnému zástupci dítěte/ rozhodnout o ukončení docházky dítěte,
v souladu s § 35 odst. 1 písm. d) zákona 561/2004 Sb., o předškolním , základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon ).

Provozní řád školního stravování je veřejným materiálem pro všechny zákonné zástupce
a zaměstnance školy včetně odloučeného pracoviště Žlutická 2, Plzeň

 

V Plzni 1. 9. 2020

Vypracovala : Bc. Martina Přindová                             spolupracovala: Lucie Lexová 
                          ředitelka školy                                      vedoucí školního stravování

Aktuality

Srdce pro sestřičky

10. 5. 2021

Vážení rodiče,v pátek 7. 5. 2021 jsme předali všechna vyrobená srdíčka zdravotníkům v nemocnici Privamed a poděkovali jim za jejich obětavou práci. Srdíčka tam udělala velkou… více...

Prázdninový provoz ve šk. roce 2020/21

3. 5. 2021

Informace k prázdninovému provozu naleznete ZDE více...

Vyúčtování přeplatků školného v době uzavření MŠ

26. 4. 2021

Vážení rodiče,z důvodu uzavření MŠ v době od 1. 3. 2021 se účtuje výše školného takto:Březen 0,- KčDuben pro děti s výjimkou od 12.4. 2021 = 417,- Kčpro nástup od 26.… více...

Archiv aktualit

Naše třídy

Třída Berušky Třída Draci Třída Ferdové Třída Kuřátka Třída Medvědi Třída Koťata Třída Myšky Třída Sluníčka Třída Štěňata Třída Žabky

Kontakt: 7. mateřská škola Plzeň, Kralovická 35, 323 00 Plzeň   |   mobil: 724 156 026   |   IČ: 70941238

2021 © 7. MŠ Plzeň   |   Prohlášení o přístupnosti   |   design by SITMP